Místní knihovna Hostouň
Naposledy aktualizováno: 9.2.2012

Z historie

První zprávy o knihovně pocházejí z roku 1890, kdy byla v Hostouni založena  "čtenářská beseda".  Při jejím založení měla 178 knih. V roce 1904 byl založen čtenářský spolek "HAVLÍČEK", který měl při svém založení 65 svazků knih.

V roce 1921 vznikla obecní knihovna s 200 knihami. Jejich počet ale neustále vzrůstal a v roce 1930 zde již bylo 830 knih. Knihovna byla umístěna na různých místech obce a nakonec se usídlila v budově MNV, odkud byla v roce 1949 přestěhována do místní školy. Knihovníkem zde byl bývalý ředitel školy J. Kratochvíl a pomocníkem A. Turecký. Po smrti  ředitele převzala knihovnu D. Kratochvílová, učitelka místní školy.  V roce 1955 se  knihovna přestěhovala do soukromé budovy  pana Řečinského.

V roce 1956 měla knihovna 120 čtenářů a 2211 výpůjček. Knihovnicí byla stále paní Kratochvílová a pomocníkem pan Řečinský, a to až do roku 1961, kdy knihovnu převzala paní Hana Rychlá a Jana Černá. Knihovna byla umístěna v nevyhovujících  podmínkách: často tam zatékalo, místo regálů na knihy byly použity staré skříně bez dveří, které měly místo nohou cihly.  Po dohodě okresní knihovny  a MNV byla knihovna v roce 1968 přestěhována do budovy MNV, kde je dosud.

V roce 1972 byla provedena úprava přední místnosti a na čtyři měsíce byla knihovna uzavřena. 

V roce 1974 byla provedena prověrka knižního fondu a bylo vyřazeno ccca 700 svazků knih.

V září 1977 bylo rozhodnuto, že místnost, kterou dosud užíval SSM, dostane knihovna, čímž se rozšířil prostor a z této místnosti vzniklo dětské oddělení. Současně byla opravena fasáda na celé budově knihovny.

Rok 1979 - knihovna odebírá 21 titulů časopisů!

Rok  1987 - provedena adaptace knihovny - opravila se střecha a strop v dětském oddělení, také fasáda celé knihovny.

Knihovnice paní Černá vedla knihovnu až do začátku roku 2007, v červnu 2007 knihovnu převzala knihovnice Karolína Svatošová.

Probíhá postupné přebalování knih do nových obalů a současně také revize knihovního fondu.